Werkwijze

Een goede match is belangrijk

Aandacht voor een goede match, luisteren naar wat en welke hulp je nodig hebt vormt de basis van onze samenwerking. Daarom bespreken we eerst de mogelijkheden voor behandeling. Wat het beste bij je aansluit bepaalt onder andere de keuze van behandeling.

Maar ook de vorm van het behandeltraject, hoelang deze ongeveer duurt en jouw inzet zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Zo ontstaat er duidelijkheid in wat je doelen zijn en waar je direct mee aan de slag kunt.

Met de client wordt samen beslist bij een intake of een individueel traject en/of een groepsbehandeling meer passend zou zijn dan een individueel traject.

Aanmelding

Na aanmelding wordt je gebeld voor een korte kennismaking. Kansrijk streeft ernaar zo snel mogelijk met je behandeling te starten. Aanmelding is meestal op advies van je huisarts, praktijkondersteuner van huisarts of op eigen initiatief. Dit kan telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier. 

Alvast aan de slag: als je psychische hulp nodig hebt krijg je -helaas- te maken met wachttijd. In de praktijk bij Kansrijk is daar aandacht voor. Daarom krijg je alvast tips en handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Start en voortgang van behandeling

  • 01 - Intakegesprek

  • 02 - Behandeling

  • 03 - Evaluatie

  • 04 - Nazorg

In het intakegesprek bespreken we je klachten en/of problemen. Samen kijken we naar de diverse behandelmogelijkheden. En kiezen we wat het beste bij je past. We bespreken ook je behandeldoelen, zodat je er direct mee aan de slag kunt.

Het kan -om verschillende redenen- dat Kansrijk toch niet bij je past. Je hebt bijvoorbeeld meer of andere zorg nodig. Of het matcht niet met de psycholoog. Dan bespreken we samen je vervolgstappen. Daarom vraagt de psycholoog tijdens het intakegesprek of je bij haar in behandeling wilt.

Goed om te weten

Kansrijk heeft een cliëntgerichte, betrokken, transparante werkwijze. Er zijn korte lijnen met andere zorgverleners. Zo is overleg met de huisarts of bedrijfsarts is (met toestemming) altijd mogelijk.

Ook is er de mogelijkheid voor je partner/ naasten om tijdens je behandeling aanwezig te zijn tijdens één (of meer) sessie(s). Indien gewenst kan je je partner/ naasten betrekken bij je behandeling.

Je behandeling is herstelgericht - je leert met je klachten omgaan en deze te verminderen. 

Doorverwijzing

Meestal wordt je doorverwezen door je huisarts. Kansrijk stelt de diagnose en bespreekt dit met jou. Bij afsluiting van het behandeltraject wordt dit -met je toestemming- gerapporteerd naar je huisarts. Als er zwaardere of lichtere zorg nodig is wordt je doorverwezen naar de specialistische GGZ (S-GGZ) of naar de praktijkondersteuner (POH) huisarts). Bij een aanvullende medicamenteuze behandeling wordt overlegd met psychiater/ kinderarts of andere professionals.

Afspraak 's avonds 

Bij uitzondering kan er 's avonds een afspraak gemaakt worden voor consultatie. Bij crises bellen we naar de huisarts of huisartsenpost in avond/ weekend. In geval van crisis schakelt de huisarts (zo nodig) de GGZ- crisisdienst in.

Samenwerking

Kansrijk maakt gebruikt van een professioneel netwerk van Huisartsenpraktijk(en), collega psychologen en -psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, ggz-instellingen en zorggroep(en). Maar ook van het Praktijkondersteuner Huisarts (POH) netwerk in de regio Wehl, Kilder, s'-Heerenberg, Varsseveld, Beek en diverse psychiaters. Alsook Universiteit Nijmegen (faculteiten Psychologie en Pedagogiek) waarbij Kansrijk een opleidingsplaats biedt voor 2 masterstudenten.

Gegevens en dossier

Kansrijk registreert alle gegevens die noodzakelijk zijn om goede psychologische zorg te verlenen in een elektronisch patiënten dossier (EPD). Deze is beveiligd conform de wetgeving en wordt maximaal vijftien jaar na beëindiging van de behandeling bewaard. Na afloop bewaartermijn wordt je dossier vernietigd. Je hebt het recht je eigen dossier in te zien en kunt dit schriftelijk bij Kansrijk aanvragen. Je mag iets toevoegen aan je dossier, maar er niets uithalen. Alsook het recht je dossier eerder te laten vernietigen of om het langer dan vijftien jaar te bewaren. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen.

Informatie en geheimhouding

Je rechten als cliënt zijn in een aantal wetten vastgelegd, o.a. de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierin is vastgelegd hoe er wordt omgaan met je persoonsgegevens, je rechten rondom aanpassen, opvragen en verwijderen van gegevens. De psycholoog is verplicht tot geheimhouding; alles wat je vertelt valt onder het beroepsgeheim en alle gegevens over je behandelen wij vertrouwelijk. Zonder je toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. Uitzonderingen hierop kunnen zijn je huisarts en je zorgverzekeraar. Bij aanvang van de behandeling geef je aan of je toestemming geeft voor informatie uitwisseling met de huisarts. Betreft je zorgverzekeraar kunt je middels een privacyverklaring bezwaar aantekenen tegen het verstrekken van informatie die herleidbaar is tot de diagnose (vraag je psycholoog voor meer informatie hierover).

Klachtenregeling

Kansrijk vindt het belangrijk dat je tevreden bent over de hulp. Mocht er toch iets zijn in de werkwijze waar je niet tevreden over bent, dan wil ik dat graag met je bespreken en proberen op te lossen. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je een klacht indienen bij het NIP via deze link

Neem Contact op

Heb je een vraag of wil je overleggen? Je kunt telefonisch, per e-mail of door het invullen van je gegevens contact opnemen.

Keppelseweg 26, 7031 AS Wehl

06-38815054

info@psychologenpraktijkkansrijk.nl